۱۳۸۸/۰۸/۱۴

آیا انتخاب حامد کرزی مشروعیت دارد؟

بعدازاعلان نتایج نهایی دوراول انتخابات افغانستان وتحت فشار قراردادن حامد کرزی برای پذیرش نتایج

نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیومستقل انتخابات از سوی برخی قدرت های جهانی حامی افغانستان برای جلوگیری ازبن بست سیاسی درپروسه انتخابات وراضی نگهداشتن کاندید ورقیب اصلی حامد کرزی , عبدالله عبدالله گمان میرفت که رقیب حامد کرزی دردوردوم انتخابات بااحترام گذاشتن به آرای مردمی که دراین انتخابات با زحمات زیاد رای دادند درروند بعدی شرکت نماید تا باشد پروسه انتخابات تکمیل گردیده و مردم افغانستان با کمک جامعه جهانی یک گام دیگررا درراستای نهادینه ساختن دموکراسی و ارزشهای مردم سالاری دراین سرزمین رها شده از جنگ برداند. ولی برعکس این همه انتظارها رقیب اصلی حامد کرزی بنا به آنچه وی فساد و عدم استقلالیت کمیسیون انتخابات افغانستان عنوان نمود و به دلیل اینکه درخواست های ایشان برای تعقیر اساسی درکادررهبری این کمیسیون ازسوی رئیس جمهور پذیرفته نشد , از رفتن به دوردوم انتخابات ابا ورزدیدند وکمیسیون مستقل انتخابات را وا داشتند تا براساس قانون انتخابات برای این پروسه ختم شایسته ودرخورآن با رعایت قانون اساسی و قانون انتخابات کشور پیدا نمایند.

بدلیل اینکه انتخابات دردوردوم برمبنای قانون انتخابات کشور باید بین دورقیب برگزارگردیده و هیچگاهی امکان ندارد که یک کاندید ازرفتن به دور دوم ابا ورزد مگر به نفع کاندید دیگر انصراف دهد . کمیسیون انتخابات بعداز عدم اشتراک داکتر عبدالله دردور دوم انتخابات برمبنای قانون عمل کرده و برگزاری دوردوم این انتخابات را با حضوریک کاندید(حامد کرزی) را بیهوده خوانده و نظر به نتایج نهایی انتخابات دور اول حامد کرزی را که توانسته بود بیش از رقیب اصلی اش داکتر عبدالله عبدالله رای بدست آورد را کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان اعلان نمودند.

بعدازانتخابات حامد کرزی به صفت رئیس جمهور افغانستان برای پنج سال دیگر دبیرکل سازمان ملل متحد , روسای جمهورکشورهای مهم جهان و سفرای این کشورهای درافغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال و اعلان حمایت نموده اند .

مردم درداخل و خارجی از کشور از اینکه بلاخره کمیسیون مستقل انتخابات براساس رای مردم افغانستان که دردوراول پای صندوق های رای رفته بودند و حامد کرزی توانسته بود بیشترین آرا را بین تمام رقبایش بدست آورد , را قبول داشته و با برپای جشن و پای کوبی درکوشه وکنارافغانستان حمایت شان را از رئیس جمهور جدید اعلان نموده ومشروعیت آنرا که بی گمان این مردم هستندکه تاییدمی کند را ثابت ساختند.

بعداز اعلان نهایی کمیسیون مستقل انتخابات مبنی برمعرفی حامد کرزی به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان برخی از رقبای انتخاباتی وی این اعلان کمیسیون مستقل انتخابات را غیر مشروع دانستندو آنرا به نفع یک کاندید خواندند ولی بیگمان درتمام انتخابات کشورهای دنیا بلاخره یک کاندید برنده و دیگران بازنده اعلان میگردندواین موضوع هم طبیعی است که کاندید یا کاندیدان شکست خورده انتقاداتی را متوجه طرف برنده میسازند که حتمی نیست همه این ادعا ها و اتهامات برمبنی قانون بوده و ریشه واساس داشته باشد.

زیرا کمیسیون مستقل انتخابات دردوراول نشان داد که به هیچ یک از کاندیدان وابسته نبوده و این امر دربررسی واعلان نتا یج کمیسیون شکایات که قسمت زیادی از آرای کاندیدان راباطل اعلان نمود , به خوبی نشان دهنده مستقل بودن آن است.وگرنه درهمان زمان نیزبه گمان رقبای حامد کرزی پیش بینی میشد که کمیسیون شکایات از کرزی حمایت نموده وبررسی آرا مشکوک دور اول به نفع رئیس جمهور ختم گردد.

موجودیت دموکراسی وآزادی بیان درکشور که خود نیز دستاورد حکومت هشت سال گذشته به رهبری حامدکرزی وحمایت جامعه جهانی از این روند درافغانستان بوده است امروزاجازه میدهد که هر منتقد دولت و حکومت و هر فعال سیاسی به آزادی تمام موضوعات وروند موجود را با بررسی وانتقاد گرفته و اذهان مردم را بازنمایند , ولی نباید موجودیت وآزادی بیان باعث گردد تا دشمنان سرزمین ما به بهانه های مختلف و با استفاده از مردم وسیاستمداران دل پاک ما براساسات و ارزش های مردم ضربه زده و آسیب برسانند , درچنین مقطع زمانی نیاز است تا دوستانی که خودشانرا آپوزیسیون حکومت دانسته و طرفداری عده زیادی از مردم این سرزمین رانیزبا خود دارند ,سیاستمداران افغانی و اصیل با قی مانده و کوشش نمایند تا دشمنان ازرقابت ها و اختلافات سیاسی موجود بین رقبای انتخاباتی که طبیعی هم هست , استفاده سوننمایند .

بیگمان حضورمردم درپای صندوق های رای در29 اسد ودرست دردوراول انتخابات, صرف نظر ازاینکه کی به کدام کاندید رای داده است, و حمایت جامعه جهانی درراس آن سازمان ملل متحد و آمریکابه عنوان اصلی ترین حامیان دموکراسی و دولت سازی درافغانستان و استقبال مردمی وسیاسی درداخل وخارج ازکشور, همه وهمه نشان میدهد که فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برمبنای قانون اساسی وارزش های افغانی وبین المللی بوده وگرنه درغیر آن کشورهای که بنیان گذارو ممثل دموکراسی درجهان هستند , از انتخاب حامد کرزی به حیث رئیس جمهورافغانستان, حمایت واستقبال نمی نمودند.

منبع : AJC

هیچ نظری موجود نیست: